Algemene voorwaarden versie 2.0

Algemene Voorwaarden Ebike & More te Zuidland, KvK nummer 61537454
 
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 
tweewieler:                              alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
de in te kopen tweewieler:     een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
de overeenkomst:                  de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
de verkoper:                           degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
de koper:                                degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
de opdracht:                          de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties,
                                                 elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
de reparateur:                        degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
de opdrachtgever:                 degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
de garantie:                            a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
                                                 b. de garantie die is beschreven voor een gebruikte motorfiets/scooter/bromfiets/snorfiets of het voor een gebruikte fiets;
                                                c. op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie.
Prijzen:                                   Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde prijzen zijn Inclusief BTW
 
 KOOP EN VERKOOP                                                                                                                                                         
 
ARTIKEL 1 - De aanbieding        
 
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is- indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de tweewieler onverkocht is gebleven.
 
ARTIKEL 2 - De overeenkomst
 
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
 
ARTIKEL 3 - De inhoud van de overeenkomst
 
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
 • de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beiden met eventuele toebehoren;
 • de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de
                levering van die tweewieler;
 • de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
 • een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
 • de wijze van betaling.
 
ARTIKEL 4 – Betaling
 
Betalingstermijn 50 % bij akkoord van offerte en restant 50% van faktuurbedrag bij aflevering (met een maximum van 7 dagen na dagtekening factuur).
 
ARTIKEL 5 - Prijswijzigingen/stijgingen
 
 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
 
ARTIKEL 6 - De overschrijding van de leveringstermijn
 
 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie weken de tweewieler nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de tweewieler heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
 4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.
 
ARTIKEL 7 - Annulering
 
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen.
 
Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 
De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.
 
ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud
 
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.
De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
 
ARTIKEL 9 - Het risico van de tweewieler
 
De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.
 
 HUURVOORWAARDEN                                                                                                                                   
 
ARTIKEL 10 - Huursom
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen.
ARTIKEL 11 – Betaling
 • a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • b. Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten.
 • c. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 • d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
 • e. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.
ARTIKEL 12 – Huurperiode
 • a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
 • b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.
 • c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
 • d. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 60 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 10, vermeerderd met een boete van € 11,34 voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
 • f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.
ARTIKEL 13 – Gebruik
 • a. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.
 • b. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
 • c. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.
ARTIKEL 14 – Schade, verlies en diefstal
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.
ARTIKEL 15 – Kosten tijdens huurperiode
Alle lasten en belastingen ter zake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.
ARTIKEL 16 – Persoonsgegevens fietsverhuur
zie artikel 25
ARTIKEL 17 – Annuleringsvoorwaarden
Voor het huren van groepen fietsen geldt een aanbetaling van 30% van het totale bedrag. (fietshuur en eventuele transportkosten of totale arrangementskosten) Voor het annuleren of wijzigen van een reservering hanteren wij de volgende condities:
 • Bij annuleren tot 6 weken voor de gereserveerde datum berekenen wij geen kosten.
 • Bij annuleren tussen de 6 weken en 8 dagen voor de gereserveerde datum bent u 30% van het gereserveerde bedrag verschuldigd (= de aanbetaling) In deze periode kunt u dus maximaal 70% van het oorspronkelijke aantal kosteloos annuleren.
 • Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 70% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 30% van het aantal kosteloos annuleren.
 • Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt op het afgesproken tijdstip, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.
ARTIKEL 18 – Algemene voorwaarden Fiets (flex) verhuur
 Deze bepaling gelden niet voor de flexverhuur hier is een aparte algemene voorwaarden voor.

REPARATIE EN ONDERHOUD                                                                                                                         
 
ARTIKEL 19 - Prijsopgave en termijn
 
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht een opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of electronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
 
Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met meer dan 20% word overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
Indien het reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven prijs tevens:
 
 • bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% word overschreden of dreigt te worden overschreden; of
 •  Bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % word overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. 
 • Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
 
ARTIKEL 20 - De rekening
 
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
 
ARTIKEL 21 - Retentierecht
 
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:
 
 • De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
 •  de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet; 
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
 •  de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 16 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie. 
GARANTIE
 
ARTIKEL 22 - Garantie
 
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
 
ARTIKEL 23 - Garantie op tweewielers
 
 1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.
 2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper drie maanden garantie
  De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte tweewieler €500,- of meer bedraagt. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte scooter, snorfiets of bromfiets garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 1/2 is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de tweewieler. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte motorfiets garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 35% is van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal €3000,- bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
 3. Voor elektrische fietsen geldt er geen garantie op de accu tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de koper.
 
ARTIKEL 24 - Reparatie en onderhoudsgarantie
 
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, scooters, snorfietsen en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen
gedurende een periode van drie maanden en bij alle motorfietsen en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden, in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant-voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. De aanspraken op de garantie vervallen indien: 
 1. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
 2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 3. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
 
Het hiervoor onder 2. en 3. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 
 1. De kosten voorrijkosten voor reparatie op locatie zijn vastgesteld € 0.50 excl. B.T.W. per kilometer (enkele rit), met een minimum van € 9,95 excl B.T.W. Dezelfde kosten worden ook gehanteerd voor eventuele het ophalen en terugbrengen van de fiets na locatie van de klant. Met een maximumtarief van  € 45,= excl. B.T.W.
 
ARTIKEL 25 – OP ACCU EN OVERIGE ELEKTRONISCHE ONDERDELEN
 
 • Ebike and More kan nimmer gehouden worden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 • Ebike and More aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.                                                                                       
 • Indien Ebike and More om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:
  - Indien onderdelen als accu's, displays, opladers enz. val schade vertonen.
  - Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren.
  - Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteitsslijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.
  - Indien een batterij diep is ontladen door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.
  De garantie vervalt: - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; - indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat Ebike and More hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - indien het geleverde naar het oordeel van Ebike and More onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden; - indien defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
   
 
ALGEMEEN
 
ARTIKEL 26 - Betaling
 
 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 4 dagen.
 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
 6. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
 7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
 
ARTIKEL 27 - Afwijkingen
 
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
 
ARTIKEL 28 - Verwerking persoonsgegevens
 
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.
 
ARTIKEL 29 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
 
 1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
  - de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
  - de belangrijkste kenmerken van de Producten;
  - de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  - het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op   
  afstand;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 1. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.
 2. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
 3. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 4. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens:
 6. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g van dit artikel;
  a, schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
  b, het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;
  c, dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van
  retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
  d, de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de
  koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op
  grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde.
  e, het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
  f, de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
  g, de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst
  een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
   
 7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet.
  In de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
   
 8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.