ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR

Bijlage 1:  Algemene voorwaarden Fietsverhuur Ebike and More.
De persoon (huurder) die het huurcontract aangaat, moet 18 jaar of ouder zijn, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en is verantwoordelijk voor de fiets en bijbehorende zaken gehuurd op zijn/haar naam.
 De huurder  vergewist zich         vooraf van de goede staat van de verhuurde                                                    fiets (eventuele opmerkingen worden in de huurovereenkomst genoteerd).
Bij het huren van de fiets wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld, ondertekend en een waarborgsom van € 450,= excl. B.T.W. betaald. Facturatie van de huur vindt plaats op maandbasis vooraf.
De factuur op maandbasis dient binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, Indien men in gebreke blijft om tijdig de verschuldigde termijn te voldoen, zal de overeenkomst worden ontbonden. En zal de borgsom vervallen aan Ebike and More en zal het gehuurde object door Ebike and More bij de eerste gelegenheid worden opgehaald.
De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde object aan het  einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen of word opgehaald bij huurder op locatie. Bij het inleveren van de fiets wordt         de  waarborgsom terugbetaald, waarbij verrekening     met  de nog eventuele openstaande huursom   plaatsvindt.      
Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 1% per maand, waarbij de verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van huurder tot betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is, indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.
Bij beschadiging of defecten aan de fiets of toebehoren, die niet te wijten zijn aan normale slijtage, wordt de  waarborgsom            voor het bedrag van de schade ingehouden.
 Bij annuleren van uw    reservering  houdt  Ebike and More de ontvangen waarborg in ter compensatie van de geleden schade.
 Indien het bedrag van de schade groter is dan  de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag  onmiddellijk te                voldoen. De huurder                is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan de  verhuurder, dit ten laatste bij inlevering van de fiets.
 
                                                                                                                                                                                           Paraaf:
 
 Er wordt geen geld retour gegeven wanneer de fiets eerder wordt teruggebracht dan de                afgesproken  huurperiode.
In geval van een lekke band of pech is de huurder zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de fiets naar eigen bedrijfslocatie. Daar waar mogelijk probeert  verhuurder het probleem op te lossen.
 
Indien de huurder, door welke oorzaak dan ook, geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. De huurder blijft verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij/zij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.
 De fiets wordt in             nieuw staat overhandigd. De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor het                 gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtreding, verlies als diefstal. De                huurder verbindt zich ertoe bij diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de         politie. Niet alle verzekeringen geven een passende/voldoende dekking,  daarom adviseert Ebike and More dit voor        aanvang van de huurperiode bij de verzekeringsmaatschappij te        checken en eventueel een aanvullende polis af te sluiten.
Ebike and More is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan eigendommen, materiële schade veroorzaakt         door derden of andere factoren buiten de schuld van Ebike and More. Huurder wordt  verzocht een huurovereenkomst te tekenen bij aanvang van      de huurperiode. Met ondertekening van                 deze overeenkomst wordt          Ebike and More gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij deze in het huurcontract zijn vermeld. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.
De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fiets(en) en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die  nodig zijn om             de fiets(en) te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal.          De   fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, ook niet als geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.
Bij één van bovenstaande situaties zijn de kosten van het omruilen van de fiets op klant adres. De kosten zijn voor rekening van           de huurder. De haal en brengkosten zijn vastgesteld € 20.00 excl. B.T.W. per keer op Voorne-Putten, buiten dit gebied geldt een tarief van € 45,= excl. B.T.W.
                                                                                                                                                           Paraaf: 
 
Bij diefstal buiten de schuld van de huurder om mits voldaan is aan de door verhuurder gestelde voorwaarden is de aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico. Het eigen risico bij schade is vastgesteld op € 450,= excl. B.T.W. Bij diefstal is eigen risico vastgesteld op € 750,= excl. B.T.W. Het eigen risico is niet afkoopbaar.
 De verantwoordelijkheid voor  het opvolgen van de Nederlandse verkeersregels zijn voor         de huurder.
De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn van hoe    hij/zij met de fiets moet omgaan en hoe de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens  akkoord  met de Algemene Voorwaarden Fietsverhuur van Ebike and More.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Paraaf: