Huurovereenkomst FLEXHUUR Versie 3.5

HUUROVEREENKOMST FLEXHUUR BEZORGFIETS
 
Ondergetekenden,
 
1. Ebike & More ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 61537454, hierbij vertegenwoordigd door de heer G.W. Klein, hierna te noemen verhuurder,
 
en
 
2. Naam                              :
Adres                                   :
Postcode / Wpl               :
 
Hierna te noemen huurder,
 
 
Komen het volgende overeen:
 
Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de hieronder omschreven fiets.
 
Bezorgfiets                        : 1x
Merk fiets                          : Delivery
Model                                  : Ebike
 
Bijzonderheden: betreft bezorgfiets.
 
Dit met bijbehorende zaken, waaronder de fietssleutel, 1x fietsaccu inclusief accusleutel en acculader tegen betaling van de totale huursom van € 152.50  excl. B.T.W. per maand voor de volgende  periode: 1 maanden.
 
Voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg van € 450,- excl. B.T.W. welke na de verhuurperiode wordt terugbetaald na verrekening van de nog eventueel openstaande huursom en eventuele gebreken/bijkomende kosten.
 
Ondergetekenden komen verder het volgende overeen:
 
Artikel 1
 1. De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fiets en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets en de overige toebehoren te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal.
 2. Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.
 
 
 
Paraaf:
 
 
 1. De factuur op maandbasis dient binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, Indien huurder nalaat  om tijdig de verschuldigde termijn te voldoen, geldt deze overeenkomst als ingebrekestelling en is huurder in verzuim. In dat geval zal onderhavige overeenkomst worden ontbonden zal de borgsom vervallen aan Ebike
and More en zal het gehuurde object door Ebike and More bij de eerste gelegenheid worden opgehaald.
Artikel 2
 1. De verhuurder levert de fiets “gratis” af op de bedrijfslocatie van de huurder.
 2. 48 uurs omruil service.
 3. Kleine storingen en/of reparaties zoals handvatten, zadels, standaard, pedalen etc. worden in overleg op route gerepareerd. (Buiten de route om bedragen de voorrijkosten € 45,= ex B.T.W. dit geldt voor alle ritten).
 4. Diensten worden uitgevoerd van dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden van dienstverlener.
 5. Schadereparaties kunnen alleen in behandeling worden genomen na ontvangst van een volledig ingevuld Europees schadeformulier of schadeformulier fiets (te downloaden via onze website www.ebike-delivery.nl). Eigen risico zie artikel 7 van deze overeenkomst.
 6. Let op: lekke banden vallen niet onder het onderhoudscontract. (dit is aan U om zelf op te lossen).
 7. Meldingen voor een reparatie-aanvraag dienen uitsluitend te worden geplaatst via https://www.ebike-delivery.nl/service-aanvraag/ , elke andere manier van aanmelden word niet in behandeling genomen.
Artikel 3
De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de Nederlandse verkeersregels zijn voor de huurder.
 
Artikel 4
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, overlijden, schade aan eigendommen (gereedschappen en fietsen), materiële schade aan derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor buiten zijn/haar schuld. Door ondertekening van deze overeenkomst, wordt de verhuurder gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.
 
Artikel 5
De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets geen andere verzekering is afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekering. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
 
 
 
 
                                                                                                                                  Paraaf:
 
Artikel 6
 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de fiets met toebehoren wordt  toegebracht als ook de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet door schuld van de huurder, ongeacht of er sprake is van overmacht.
 2. De  huurder is aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade veroorzaakt door bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht  zijn en waarvoor de WA verzekering van de verhuurder geen dekking verleent.
 4. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, e.d., die aan de verhuurder met betrekking tot de fiets(en) worden opgelegd gedurende de huurperiode. Voor dergelijke boetes, draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 
Artikel 7
In geval van schade of verlies al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan z.s.m. in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de verhuurder gegeven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.  Het eigen risico bij gevolg van schade bedraagt € 450.= excl. B.T.W. per gebeurtenis. Bij diefstal van de fiets is het eigen risico van € 750.= excl. B.T.W.
 
Artikel 8
Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies c.q. diefstal van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
 
Artikel 9
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 
Artikel 10
Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Ebike and More, welke als bijlage 1 aan deze overeenkomst is toegevoegd en welke door huurder per bladzijde is geparafeerd.
 
 
 
                                                                                                                                                                             Paraaf:
 
 
 
Aldus overeengekomen , in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en aan het einde ondertekend,
 
Te,                                                                                                       te, Zuidland
 
 
              
__________-__________-_______________                                          __________-__________-_______________
 
 
Handtekening en naam Huurder                                           Handtekening en naam Verhuurder
 
 
 
---------------------------------------------                                          ______________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             Paraaf: